Polityka RODO

Rodo

Informacje o Administracji danych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO).  , proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma "RAFBUD" Rafał Tront Radlin 44-310 ul. Modrzewiowa 39

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez busprzewoz.pl w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), przeprowadzenia jazdy próbnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przeprowadzenia jazdy próbnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania busprzewoz.pl tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. busprzewoz.pl będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. busprzewoz.pl będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

 busprzewoz.pl nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług busprzewoz.pl sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług busprzewoz.pl będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu. W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez busprzewoz.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez busprzewoz.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: busprzewoz.plspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81 – 020) przy ul. Owsianej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068093; REGON: 190591083, NIP: 5860007205; w niniejszej klauzuli zwana busprzewoz.pl.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby busprzewoz.pl. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia.

II. Informacja o celu, zakresie i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez busprzewoz.pl:

a)  w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO).

b)  w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług busprzewoz.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO),

c)   marketingu produktów i usług busprzewoz.pl(art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO)

d)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

e)  w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),

f)  organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

g)  w celu ewentualnego przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W przypadku wyrażenia zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Informacja o podmiotach, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania busprzewoz.pl, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

•  obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,

•  jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,

•  udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 busprzewoz.pl przekazuje Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich. Pani/Pana dane będziemy przekazywać, przy spełnieniu warunków określonych w RODO, przy zachowaniu jednej z przewidzianych przez RODO sposobów (np. wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,   standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

IV. Informacja o okresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu busprzewoz.pl do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

b)  w sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług busprzewoz.pl, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.).

c)  w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.

d)  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług busprzewoz.pl będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu.

e)  w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

V. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez busprzewoz.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw  i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

VI. Informacja o kontakcie z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl przesyłając w formie listownej na adres siedziby busprzewoz.pl stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest busprzewoz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej busprzewoz.pl ), z siedzibą w Gdyni przy ul. Owsiana 13, 81- 020 Gdynia , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068093.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez busprzewoz.pl w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), przeprowadzenia jazdy próbnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania busprzewoz.pl tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. busprzewoz.pl będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. busprzewoz.pl będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

 busprzewoz.pl nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług busprzewoz.pl sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług busprzewoz.pl oraz przedstawienia i weryfikacji warunków finansowych  będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez busprzewoz.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez busprzewoz.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

4.  W przypadku wyrażenia zgody na przesyłaniu Państwu drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach świadczonych przez busprzewoz.pl Sp. z o.o. na wskazany przez Państwa adres e-mail, prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie https://www.eurocar.pl/administracja_danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  busprzewoz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej busprzewoz.pl ), z siedzibą w Gdyni przy ul. Owsiana 13, 81- 020 Gdynia , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068093.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w wypadku skorzystania z Naszych usług będą  przetwarzane  na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) (m. in. celem marketingowe oraz w celach związanych z ewentualnymi roszczeniami, którejś ze strony umowy). 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy a dalej przedawnienia roszczeń, a także w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody nie będzie realizowane nigdy dłużej, aż do czasu cofnięcia przez Pan/Panią zgody.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa albo jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom wspierającym działania administratora danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, poprzez standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. 

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez busprzewoz.pl

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana zgłoszenia (zawierające Pani/Pana adres oraz imię i nazwisko) będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań –nie dłużej niż 90 dni. Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych busprzewoz.pl przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@busprzewoz.pl